در گروه اشی مشی اعتقاد به بکارگیری سیستمها و استانداردهای روزدنیا از دیرباز وجود داشته و روز بروز گسترش می یابد و کلیه محصولات مطابق با استاندارد ملی و جهانی تولید می شوند. کلیه شرکتهای گروه تحت سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO 9001:2008 می باشند. مجموعه در راستای تولید منطبق بر استانداردهای زیست محیطی استاندارد IS014001:2004 اخذ نموده است. سیستم IMS ایجاد شده تبلور باور سازمان جهت تولید برتر را نمایان می سازد.  گروه تولیدی اشی مشی موفق به احراز لوح های تقدیر بسیاری شده است که می توان به تندیس جهانی کیفیت از کشور فرانسه ، جایزه کیفیت و تکنولوژی از آلمان و برگزیده انجمن تجارت جهانی از کشور سوئیس اشاره نمود.