اعضای تیم

پشت طعم های لذیذ

سهیل سهیل
سهیل

سرآشپز

شکوفه شکوفه
شکوفه

سرآشپز

امیلیا امیلیا
امیلیا

سرآشپز

سیاوش سیاوش
سیاوش

سرآشپز

علی علی
علی

سرآشپز

امیلیا امیلیا
امیلیا

سرآشپز

مریم مریم
مریم

سرآشپز

رضا رضا
رضا

سرآشپز